Jab Hazrat e Essa علیہ السلام tashreef laiyen ge to kya kya kaam sar anjam den gey.