Jab Hazrat e Isa علیہ السلام tashreef layen ge to kya kya kaam sar anjam den gey.

Jab Dajjal ka fitnah intahaa ko pohanch chuke ga aur woh maloon tamam duniya mein phir kar mulk shaam mein jaye ga. Os waqt hazrat Isa علیہ السلام Dimashq ki jame masjid ke Sharqi menarah…