Kisi par laanat bhejna kaisa hai? Aur kya kafir par laanat kar satke hain?

Kisi ko Allah ki rehmat se dour kehna aur karna ”laanat” kehlati hai. yaqeen ke sath kisi par bhi laanat karna jaaiz nahi chahay woh kafir ho ya momin, gunehgaar ho ya farmanbardar kyun keh…